[root@niebelski.pl]# cat index.php

[2018-09-22 20:36:27.164366] ############ Menu na dziś: ############
[2018-09-22 20:36:27.164567]
[2018-09-22 20:36:27.164582] Kilka słów o mnie
[2018-09-22 20:36:27.164591]
[2018-09-22 20:36:27.164598] Ciekawe linki
[2018-09-22 20:36:27.164607]
[2018-09-22 20:36:27.164616] Pliki do pobrania (wymagane hasło)
[2018-09-22 20:36:27.164623]
[2018-09-22 20:36:27.164632] Howto... czyli "Jak to się robi"
[2018-09-22 20:36:27.164639]
[2018-09-22 20:36:27.164648] Blog, czyli co mi chodzi po głowie
[2018-09-22 20:36:27.164655]
[2018-09-22 20:36:27.164664] Kontakt z Administratorem
[2018-09-22 20:36:27.164671]
[2018-09-22 20:36:27.164680]
[2018-09-22 20:36:27.164689]
[2018-09-22 20:36:27.164696]
[2018-09-22 20:36:27.164705]
[2018-09-22 20:36:27.164712]
[2018-09-22 20:36:27.164721]
[2018-09-22 20:36:27.164729]
[2018-09-22 20:36:27.164736]
[2018-09-22 20:36:27.164745]
[2018-09-22 20:36:27.164753] Twój adres IP: 54.198.103.13
[2018-09-22 20:36:27.164762] #######################################

[root@niebelski.pl]# _
...... ...... ............... ...,,.,,,.,,,,,,,.. ..,,*,,,**,,****,,.... ...,,***,/****,,**,,,.... ..,,**/////////*****,,.... . .,,*/*///(((/////***,,,.... ., .,*///(((((((((/(////**,,,..... .,*/(((((((((((((((((((/***,,,,,.. .*/(#####((((((#########((//*****,.. .... .*/(############%%#%%%%%%%(((////**,,.. .,.. *#####%#%%%%%%#%%##%%#%%%###(//(////*,,.. .**. *###%%%%%&&&%%#(#/(##%%%%#((//(/(/((//*,. ,,. . *###%%%%&&%#//*,,,,........,(/(///((%#(/,. ... . .*##%&&%%%((/(/**.,*..,..,*/(##%%#%%&&%%/*. . ,#%%&%%%%#(/###%%%##(///***(#%&&&&&&&@*. ,*.,../%%&%%%#&%&&@@&&%%(*. .,*,(%&&&&&&&%(* ,* ../%&&&&&&&&&&*.#@ . .%%&&&&&*. . .(&&&&&&@&&&/##//% .#&&&&&%#/. . ,(%&&&&&@@@&&%&&@&%/**,,,..,*(%&&&&&/. (&&&&&&&&&&&&&&&@@@&&%#(/**,*/#&&&&&&&%(, (&&&&&&&&&&&&&&&&@&&%%#((((/#%&&&&&&&&%(, /&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%%#####%&&&&&&&&&&* /&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&%&&&&&&&@@&&&&&&%(. .*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@@&&@&&&&&, .,%&&&&@&@&&@@@@&&&&&&&&&&&&&&@@@@&&&&&&&(* .*#&&@@@@@@@@@&@&@&&&&&&&&@&&@@@@@&&&&&&%/. ,*/%&@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&&&&&@@@&&&&&&&%(* .*,(&@@@@@@@@@@@@@@&&@@&&&&&&&&@&&&&&&%%#/. ,/#@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&&&@@&&&&/, .//&@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&@@@@@@@@@&%#/. .*%&@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&@&@@@@@@@@&&%(/, ,/#&&@@@@@@@@@@@@@@@&&&@&&&&&&&&&%@@&&%#(*. .//%&&@@@@@@@@@@@@@@&@@&&&&&&&&&&&&&&&/, ,//&&&@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&//(#(/,. ,,,/#&&&&@@@@@@@@@@@@&&&&&%%##/,/*,. ,.. , .. (#&%&&&&@@@@@@@&&&&%&%#%##//*.,, /*/* . ..,/&&&%&&@@@@@&@&&&%%((%##/(#(. (((*/. .*##&&&&&&@@@@&&&&&&%#%#&&&&&&&%%&&%(/(//*..*./. . . . *//%&&&&&@&@@&&&%%#*&%&&&%%%&%&%%&&/,**. */&&%&&&@@@&&%#(/(@@@@@&&@@&%%#(/*.. .,*%@&&@@&&&(#/%#&&@@@@@@@@@@@&&%%#(//*. *//((%%&&&&&%##((%&@@@@@@@@@@&&%((##//*.,/ ..,*##%%#/#(%#/*/%@&@@@@@@@@&&%(#//./ ... /*,*,(((/*.,**&&&&@&&@@@@&&&#(. . ,.,..,,,,*(,,,.(##&&%%&&&&&&/,,. /.(*../,/*,,....,#*###%%#((*//. .*,**./.../*.../.,/##%#/////,. .. .,,*., .((,, **(#/(((/(//*, /. *, /.,./ .,(#//#(%((/*,. . , (. (,,,/ . .//(*#/**#(**,.. . . ...., ,. ( #.,,*/,*,,*/. *.. . . . . ,*...,.** *,.**/. *, *. ./ *,/. . ,.. ,,( , . , . . / .