[root@niebelski.pl]# cat index.php

[2018-07-23 18:54:04.996009] ############ Menu na dziś: ############
[2018-07-23 18:54:04.996169]
[2018-07-23 18:54:04.996182] Kilka słów o mnie
[2018-07-23 18:54:04.996191]
[2018-07-23 18:54:04.996201] Ciekawe linki
[2018-07-23 18:54:04.996208]
[2018-07-23 18:54:04.996217] Pliki do pobrania (wymagane hasło)
[2018-07-23 18:54:04.996226]
[2018-07-23 18:54:04.996233] Howto... czyli "Jak to się robi"
[2018-07-23 18:54:04.996242]
[2018-07-23 18:54:04.996249] Blog, czyli co mi chodzi po głowie
[2018-07-23 18:54:04.996258]
[2018-07-23 18:54:04.996265] Kontakt z Administratorem
[2018-07-23 18:54:04.996274]
[2018-07-23 18:54:04.996283]
[2018-07-23 18:54:04.996290]
[2018-07-23 18:54:04.996299]
[2018-07-23 18:54:04.996308]
[2018-07-23 18:54:04.996315]
[2018-07-23 18:54:04.996324]
[2018-07-23 18:54:04.996331]
[2018-07-23 18:54:04.996340]
[2018-07-23 18:54:04.996347]
[2018-07-23 18:54:04.996356] Twój adres IP: 54.224.2.123
[2018-07-23 18:54:04.996366] #######################################

[root@niebelski.pl]# _
...... ...... ............... ...,,.,,,.,,,,,,,.. ..,,*,,,**,,****,,.... ...,,***,/****,,**,,,.... ..,,**/////////*****,,.... . .,,*/*///(((/////***,,,.... ., .,*///(((((((((/(////**,,,..... .,*/(((((((((((((((((((/***,,,,,.. .*/(#####((((((#########((//*****,.. .... .*/(############%%#%%%%%%%(((////**,,.. .,.. *#####%#%%%%%%#%%##%%#%%%###(//(////*,,.. .**. *###%%%%%&&&%%#(#/(##%%%%#((//(/(/((//*,. ,,. . *###%%%%&&%#//*,,,,........,(/(///((%#(/,. ... . .*##%&&%%%((/(/**.,*..,..,*/(##%%#%%&&%%/*. . ,#%%&%%%%#(/###%%%##(///***(#%&&&&&&&@*. ,*.,../%%&%%%#&%&&@@&&%%(*. .,*,(%&&&&&&&%(* ,* ../%&&&&&&&&&&*.#@ . .%%&&&&&*. . .(&&&&&&@&&&/##//% .#&&&&&%#/. . ,(%&&&&&@@@&&%&&@&%/**,,,..,*(%&&&&&/. (&&&&&&&&&&&&&&&@@@&&%#(/**,*/#&&&&&&&%(, (&&&&&&&&&&&&&&&&@&&%%#((((/#%&&&&&&&&%(, /&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%%#####%&&&&&&&&&&* /&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&%&&&&&&&@@&&&&&&%(. .*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@@&&@&&&&&, .,%&&&&@&@&&@@@@&&&&&&&&&&&&&&@@@@&&&&&&&(* .*#&&@@@@@@@@@&@&@&&&&&&&&@&&@@@@@&&&&&&%/. ,*/%&@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&&&&&@@@&&&&&&&%(* .*,(&@@@@@@@@@@@@@@&&@@&&&&&&&&@&&&&&&%%#/. ,/#@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&&&@@&&&&/, .//&@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&@@@@@@@@@&%#/. .*%&@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&@&@@@@@@@@&&%(/, ,/#&&@@@@@@@@@@@@@@@&&&@&&&&&&&&&%@@&&%#(*. .//%&&@@@@@@@@@@@@@@&@@&&&&&&&&&&&&&&&/, ,//&&&@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&//(#(/,. ,,,/#&&&&@@@@@@@@@@@@&&&&&%%##/,/*,. ,.. , .. (#&%&&&&@@@@@@@&&&&%&%#%##//*.,, /*/* . ..,/&&&%&&@@@@@&@&&&%%((%##/(#(. (((*/. .*##&&&&&&@@@@&&&&&&%#%#&&&&&&&%%&&%(/(//*..*./. . . . *//%&&&&&@&@@&&&%%#*&%&&&%%%&%&%%&&/,**. */&&%&&&@@@&&%#(/(@@@@@&&@@&%%#(/*.. .,*%@&&@@&&&(#/%#&&@@@@@@@@@@@&&%%#(//*. *//((%%&&&&&%##((%&@@@@@@@@@@&&%((##//*.,/ ..,*##%%#/#(%#/*/%@&@@@@@@@@&&%(#//./ ... /*,*,(((/*.,**&&&&@&&@@@@&&&#(. . ,.,..,,,,*(,,,.(##&&%%&&&&&&/,,. /.(*../,/*,,....,#*###%%#((*//. .*,**./.../*.../.,/##%#/////,. .. .,,*., .((,, **(#/(((/(//*, /. *, /.,./ .,(#//#(%((/*,. . , (. (,,,/ . .//(*#/**#(**,.. . . ...., ,. ( #.,,*/,*,,*/. *.. . . . . ,*...,.** *,.**/. *, *. ./ *,/. . ,.. ,,( , . , . . / .