[root@niebelski.pl]# cat index.php

[2019-04-20 18:17:40.905771] ############ Menu na dziś: ############
[2019-04-20 18:17:40.906002]
[2019-04-20 18:17:40.906016] Kilka słów o mnie
[2019-04-20 18:17:40.906024]
[2019-04-20 18:17:40.906033] Ciekawe linki
[2019-04-20 18:17:40.906042]
[2019-04-20 18:17:40.906050] Pliki do pobrania (wymagane hasło)
[2019-04-20 18:17:40.906059]
[2019-04-20 18:17:40.906068] Howto... czyli "Jak to się robi"
[2019-04-20 18:17:40.906075]
[2019-04-20 18:17:40.906085] Blog, czyli co mi chodzi po głowie
[2019-04-20 18:17:40.906092]
[2019-04-20 18:17:40.906101] Kontakt z Administratorem
[2019-04-20 18:17:40.906110]
[2019-04-20 18:17:40.906119]
[2019-04-20 18:17:40.906126]
[2019-04-20 18:17:40.906135]
[2019-04-20 18:17:40.906143]
[2019-04-20 18:17:40.906152]
[2019-04-20 18:17:40.906160]
[2019-04-20 18:17:40.906168]
[2019-04-20 18:17:40.906177]
[2019-04-20 18:17:40.906186]
[2019-04-20 18:17:40.906202] Twój adres IP: 34.230.84.215
[2019-04-20 18:17:40.906219] #######################################

[root@niebelski.pl]# _
...... ...... ............... ...,,.,,,.,,,,,,,.. ..,,*,,,**,,****,,.... ...,,***,/****,,**,,,.... ..,,**/////////*****,,.... . .,,*/*///(((/////***,,,.... ., .,*///(((((((((/(////**,,,..... .,*/(((((((((((((((((((/***,,,,,.. .*/(#####((((((#########((//*****,.. .... .*/(############%%#%%%%%%%(((////**,,.. .,.. *#####%#%%%%%%#%%##%%#%%%###(//(////*,,.. .**. *###%%%%%&&&%%#(#/(##%%%%#((//(/(/((//*,. ,,. . *###%%%%&&%#//*,,,,........,(/(///((%#(/,. ... . .*##%&&%%%((/(/**.,*..,..,*/(##%%#%%&&%%/*. . ,#%%&%%%%#(/###%%%##(///***(#%&&&&&&&@*. ,*.,../%%&%%%#&%&&@@&&%%(*. .,*,(%&&&&&&&%(* ,* ../%&&&&&&&&&&*.#@ . .%%&&&&&*. . .(&&&&&&@&&&/##//% .#&&&&&%#/. . ,(%&&&&&@@@&&%&&@&%/**,,,..,*(%&&&&&/. (&&&&&&&&&&&&&&&@@@&&%#(/**,*/#&&&&&&&%(, (&&&&&&&&&&&&&&&&@&&%%#((((/#%&&&&&&&&%(, /&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%%#####%&&&&&&&&&&* /&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&%&&&&&&&@@&&&&&&%(. .*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@@&&@&&&&&, .,%&&&&@&@&&@@@@&&&&&&&&&&&&&&@@@@&&&&&&&(* .*#&&@@@@@@@@@&@&@&&&&&&&&@&&@@@@@&&&&&&%/. ,*/%&@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&&&&&@@@&&&&&&&%(* .*,(&@@@@@@@@@@@@@@&&@@&&&&&&&&@&&&&&&%%#/. ,/#@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&&&@@&&&&/, .//&@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&@@@@@@@@@&%#/. .*%&@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&@&@@@@@@@@&&%(/, ,/#&&@@@@@@@@@@@@@@@&&&@&&&&&&&&&%@@&&%#(*. .//%&&@@@@@@@@@@@@@@&@@&&&&&&&&&&&&&&&/, ,//&&&@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&//(#(/,. ,,,/#&&&&@@@@@@@@@@@@&&&&&%%##/,/*,. ,.. , .. (#&%&&&&@@@@@@@&&&&%&%#%##//*.,, /*/* . ..,/&&&%&&@@@@@&@&&&%%((%##/(#(. (((*/. .*##&&&&&&@@@@&&&&&&%#%#&&&&&&&%%&&%(/(//*..*./. . . . *//%&&&&&@&@@&&&%%#*&%&&&%%%&%&%%&&/,**. */&&%&&&@@@&&%#(/(@@@@@&&@@&%%#(/*.. .,*%@&&@@&&&(#/%#&&@@@@@@@@@@@&&%%#(//*. *//((%%&&&&&%##((%&@@@@@@@@@@&&%((##//*.,/ ..,*##%%#/#(%#/*/%@&@@@@@@@@&&%(#//./ ... /*,*,(((/*.,**&&&&@&&@@@@&&&#(. . ,.,..,,,,*(,,,.(##&&%%&&&&&&/,,. /.(*../,/*,,....,#*###%%#((*//. .*,**./.../*.../.,/##%#/////,. .. .,,*., .((,, **(#/(((/(//*, /. *, /.,./ .,(#//#(%((/*,. . , (. (,,,/ . .//(*#/**#(**,.. . . ...., ,. ( #.,,*/,*,,*/. *.. . . . . ,*...,.** *,.**/. *, *. ./ *,/. . ,.. ,,( , . , . . / .