[root@niebelski.pl]# cat index.php

[2018-04-23 05:18:34.465508] ############ Menu na dziś: ############
[2018-04-23 05:18:34.484899]
[2018-04-23 05:18:34.484919] Kilka słów o mnie
[2018-04-23 05:18:34.484929]
[2018-04-23 05:18:34.484937] Ciekawe linki
[2018-04-23 05:18:34.484946]
[2018-04-23 05:18:34.484956] Pliki do pobrania (wymagane hasło)
[2018-04-23 05:18:34.484963]
[2018-04-23 05:18:34.484972] Howto... czyli "Jak to się robi"
[2018-04-23 05:18:34.484982]
[2018-04-23 05:18:34.485013] Blog, czyli co mi chodzi po głowie
[2018-04-23 05:18:34.485025]
[2018-04-23 05:18:34.485034] Kontakt z Administratorem
[2018-04-23 05:18:34.485043]
[2018-04-23 05:18:34.485052]
[2018-04-23 05:18:34.485059]
[2018-04-23 05:18:34.485069]
[2018-04-23 05:18:34.485078]
[2018-04-23 05:18:34.485085]
[2018-04-23 05:18:34.485094]
[2018-04-23 05:18:34.485102]
[2018-04-23 05:18:34.485111]
[2018-04-23 05:18:34.485120]
[2018-04-23 05:18:34.485143] Twój adres IP: 54.81.71.187
[2018-04-23 05:18:34.485160] #######################################

[root@niebelski.pl]# _
...... ...... ............... ...,,.,,,.,,,,,,,.. ..,,*,,,**,,****,,.... ...,,***,/****,,**,,,.... ..,,**/////////*****,,.... . .,,*/*///(((/////***,,,.... ., .,*///(((((((((/(////**,,,..... .,*/(((((((((((((((((((/***,,,,,.. .*/(#####((((((#########((//*****,.. .... .*/(############%%#%%%%%%%(((////**,,.. .,.. *#####%#%%%%%%#%%##%%#%%%###(//(////*,,.. .**. *###%%%%%&&&%%#(#/(##%%%%#((//(/(/((//*,. ,,. . *###%%%%&&%#//*,,,,........,(/(///((%#(/,. ... . .*##%&&%%%((/(/**.,*..,..,*/(##%%#%%&&%%/*. . ,#%%&%%%%#(/###%%%##(///***(#%&&&&&&&@*. ,*.,../%%&%%%#&%&&@@&&%%(*. .,*,(%&&&&&&&%(* ,* ../%&&&&&&&&&&*.#@ . .%%&&&&&*. . .(&&&&&&@&&&/##//% .#&&&&&%#/. . ,(%&&&&&@@@&&%&&@&%/**,,,..,*(%&&&&&/. (&&&&&&&&&&&&&&&@@@&&%#(/**,*/#&&&&&&&%(, (&&&&&&&&&&&&&&&&@&&%%#((((/#%&&&&&&&&%(, /&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%%#####%&&&&&&&&&&* /&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&%&&&&&&&@@&&&&&&%(. .*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@@&&@&&&&&, .,%&&&&@&@&&@@@@&&&&&&&&&&&&&&@@@@&&&&&&&(* .*#&&@@@@@@@@@&@&@&&&&&&&&@&&@@@@@&&&&&&%/. ,*/%&@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&&&&&@@@&&&&&&&%(* .*,(&@@@@@@@@@@@@@@&&@@&&&&&&&&@&&&&&&%%#/. ,/#@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&&&@@&&&&/, .//&@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&@@@@@@@@@&%#/. .*%&@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&@&@@@@@@@@&&%(/, ,/#&&@@@@@@@@@@@@@@@&&&@&&&&&&&&&%@@&&%#(*. .//%&&@@@@@@@@@@@@@@&@@&&&&&&&&&&&&&&&/, ,//&&&@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&//(#(/,. ,,,/#&&&&@@@@@@@@@@@@&&&&&%%##/,/*,. ,.. , .. (#&%&&&&@@@@@@@&&&&%&%#%##//*.,, /*/* . ..,/&&&%&&@@@@@&@&&&%%((%##/(#(. (((*/. .*##&&&&&&@@@@&&&&&&%#%#&&&&&&&%%&&%(/(//*..*./. . . . *//%&&&&&@&@@&&&%%#*&%&&&%%%&%&%%&&/,**. */&&%&&&@@@&&%#(/(@@@@@&&@@&%%#(/*.. .,*%@&&@@&&&(#/%#&&@@@@@@@@@@@&&%%#(//*. *//((%%&&&&&%##((%&@@@@@@@@@@&&%((##//*.,/ ..,*##%%#/#(%#/*/%@&@@@@@@@@&&%(#//./ ... /*,*,(((/*.,**&&&&@&&@@@@&&&#(. . ,.,..,,,,*(,,,.(##&&%%&&&&&&/,,. /.(*../,/*,,....,#*###%%#((*//. .*,**./.../*.../.,/##%#/////,. .. .,,*., .((,, **(#/(((/(//*, /. *, /.,./ .,(#//#(%((/*,. . , (. (,,,/ . .//(*#/**#(**,.. . . ...., ,. ( #.,,*/,*,,*/. *.. . . . . ,*...,.** *,.**/. *, *. ./ *,/. . ,.. ,,( , . , . . / .