[root@niebelski.pl]# cat index.php

[2019-03-26 23:20:25.840478] ############ Menu na dziś: ############
[2019-03-26 23:20:25.840749]
[2019-03-26 23:20:25.840764] Kilka słów o mnie
[2019-03-26 23:20:25.840774]
[2019-03-26 23:20:25.840783] Ciekawe linki
[2019-03-26 23:20:25.840790]
[2019-03-26 23:20:25.840800] Pliki do pobrania (wymagane hasło)
[2019-03-26 23:20:25.840807]
[2019-03-26 23:20:25.840816] Howto... czyli "Jak to się robi"
[2019-03-26 23:20:25.840825]
[2019-03-26 23:20:25.840832] Blog, czyli co mi chodzi po głowie
[2019-03-26 23:20:25.840847]
[2019-03-26 23:20:25.840862] Kontakt z Administratorem
[2019-03-26 23:20:25.840878]
[2019-03-26 23:20:25.840888]
[2019-03-26 23:20:25.840924]
[2019-03-26 23:20:25.840936]
[2019-03-26 23:20:25.840945]
[2019-03-26 23:20:25.840954]
[2019-03-26 23:20:25.840962]
[2019-03-26 23:20:25.840970]
[2019-03-26 23:20:25.840980]
[2019-03-26 23:20:25.840987]
[2019-03-26 23:20:25.841005] Twój adres IP: 107.23.176.162
[2019-03-26 23:20:25.841017] #######################################

[root@niebelski.pl]# _
...... ...... ............... ...,,.,,,.,,,,,,,.. ..,,*,,,**,,****,,.... ...,,***,/****,,**,,,.... ..,,**/////////*****,,.... . .,,*/*///(((/////***,,,.... ., .,*///(((((((((/(////**,,,..... .,*/(((((((((((((((((((/***,,,,,.. .*/(#####((((((#########((//*****,.. .... .*/(############%%#%%%%%%%(((////**,,.. .,.. *#####%#%%%%%%#%%##%%#%%%###(//(////*,,.. .**. *###%%%%%&&&%%#(#/(##%%%%#((//(/(/((//*,. ,,. . *###%%%%&&%#//*,,,,........,(/(///((%#(/,. ... . .*##%&&%%%((/(/**.,*..,..,*/(##%%#%%&&%%/*. . ,#%%&%%%%#(/###%%%##(///***(#%&&&&&&&@*. ,*.,../%%&%%%#&%&&@@&&%%(*. .,*,(%&&&&&&&%(* ,* ../%&&&&&&&&&&*.#@ . .%%&&&&&*. . .(&&&&&&@&&&/##//% .#&&&&&%#/. . ,(%&&&&&@@@&&%&&@&%/**,,,..,*(%&&&&&/. (&&&&&&&&&&&&&&&@@@&&%#(/**,*/#&&&&&&&%(, (&&&&&&&&&&&&&&&&@&&%%#((((/#%&&&&&&&&%(, /&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%%#####%&&&&&&&&&&* /&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&%&&&&&&&@@&&&&&&%(. .*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@@&&@&&&&&, .,%&&&&@&@&&@@@@&&&&&&&&&&&&&&@@@@&&&&&&&(* .*#&&@@@@@@@@@&@&@&&&&&&&&@&&@@@@@&&&&&&%/. ,*/%&@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&&&&&@@@&&&&&&&%(* .*,(&@@@@@@@@@@@@@@&&@@&&&&&&&&@&&&&&&%%#/. ,/#@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&&&@@&&&&/, .//&@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&@@@@@@@@@&%#/. .*%&@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&@&@@@@@@@@&&%(/, ,/#&&@@@@@@@@@@@@@@@&&&@&&&&&&&&&%@@&&%#(*. .//%&&@@@@@@@@@@@@@@&@@&&&&&&&&&&&&&&&/, ,//&&&@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&&&&//(#(/,. ,,,/#&&&&@@@@@@@@@@@@&&&&&%%##/,/*,. ,.. , .. (#&%&&&&@@@@@@@&&&&%&%#%##//*.,, /*/* . ..,/&&&%&&@@@@@&@&&&%%((%##/(#(. (((*/. .*##&&&&&&@@@@&&&&&&%#%#&&&&&&&%%&&%(/(//*..*./. . . . *//%&&&&&@&@@&&&%%#*&%&&&%%%&%&%%&&/,**. */&&%&&&@@@&&%#(/(@@@@@&&@@&%%#(/*.. .,*%@&&@@&&&(#/%#&&@@@@@@@@@@@&&%%#(//*. *//((%%&&&&&%##((%&@@@@@@@@@@&&%((##//*.,/ ..,*##%%#/#(%#/*/%@&@@@@@@@@&&%(#//./ ... /*,*,(((/*.,**&&&&@&&@@@@&&&#(. . ,.,..,,,,*(,,,.(##&&%%&&&&&&/,,. /.(*../,/*,,....,#*###%%#((*//. .*,**./.../*.../.,/##%#/////,. .. .,,*., .((,, **(#/(((/(//*, /. *, /.,./ .,(#//#(%((/*,. . , (. (,,,/ . .//(*#/**#(**,.. . . ...., ,. ( #.,,*/,*,,*/. *.. . . . . ,*...,.** *,.**/. *, *. ./ *,/. . ,.. ,,( , . , . . / .